EN POWER sp. z o.o. zobowiązuje się do ochrony Państwa prywatności oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony danych oraz prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakiego rodzaju informacje gromadzimy w związku z naszymi produktami oraz usługami oraz w jaki sposób przetwarzamy i wykorzystujemy wskazane informacje. Użyty w niniejszej Polityce termin „dane osobowe” należy rozumieć, jako informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (tj. osoby fizycznej w tym również prowadzącej działalność gospodarczą).
Niniejsza Polityka ma zastosowanie do danych osobowych zebranych w związku z produktami oraz usługami oferowanymi przez EN POWER sp. z o.o. oraz w związku z innymi formami kontaktu z nami, gdy poprzez odpowiednie postanowienie lub innego rodzaju odniesienie wskazuje się na stosowanie niniejszej Polityki, na przykład, w związku z naszymi produktami, stronami internetowymi, programami oraz innymi rodzajami usług oferowanych przez EN POWER sp z o.o., głównie w formie elektronicznej, a także w związku z innymi usługami takimi jak obsługa klienta.
Jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem wymagana jest Państwa zgoda w celu przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce, może zostać ona wyrażona poprzez zaznaczenie okienka poświadczającego Państwa zgodę, wybór ustawień technicznych dla usługi lub strony internetowej lub za pośrednictwem innego oświadczenia lub zachowania wyraźnie wyrażającego Państwa zgodę na przetwarzanie danych – w zależności od produktu, strony internetowej czy usługi, z jakiego Państwo korzystacie.

ZEBRANE DANE

Zazwyczaj zbieramy Państwa dane osobowe, kiedy kupujecie Państwo nasze produkty lub usługi, kupujecie Państwo usługi lub produkty od podmiotów, których przedstwicielem jest EN POWER sp. z o.o. rejestrujecie się lub korzystacie z naszej strony internetowej, a także w innych okolicznościach, gdy wchodzicie Państwo z nami w interakcję. Poniżej znajdują się przykłady kategorii danych, które od Państwa zbieramy.
Informacje techniczne. W większości przypadków, możecie Państwo odwiedzać nasze strony internetowe lub korzystać z naszych produktów lub usług bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Jednakże niektóre informacje techniczne są rutynowo zbierane, jako standardowy element korzystania przez Państwa z naszych usług. Informacje takie obejmują na przykład: Państwa adres IP; czas dostępu; stronę internetową, z której Państwo zostaliście skierowani; strony, które odwiedzacie; odnośniki, na które klikacie; banery reklamowe i inne treści, które przeglądacie; informacje o Państwa urządzeniach oraz inne informacje techniczne, które przekazywane są nam przez przeglądarkę internetową oraz inne informacje, które mogą być w inny sposób zebrane w związku z określonymi produktami lub usługami. Kiedy korzystacie Państwo z naszych usług lub w inny sposób wchodzicie Państwo z nami w interakcję za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, pewne dodatkowe informacje, takie jak numer subskrypcji Państwa telefonu komórkowego, mogą zostać przesłane do nas przez operatorów komórkowych, jako standardowy element takiej komunikacji. Prosimy, aby zapoznali się Państwo także z sekcją „Korzystanie z plików cookies oraz web beacons”.

Informacje przekazywane nam przez Państwa. Kiedy rejestrujecie się Państwo na naszej stronie internetowej, dokonujecie zakupu usługi za naszym pośrednictwem, lub w inny sposób wchodzicie z nami w interakcję, możemy poprosić Państwa o podanie nam informacji takich jak: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, nazwa użytkownika, hasło oraz inne dane potwierdzające tożsamość, które wymagane są do uwierzytelnienia użytkowników oraz zatwierdzenia ich działań. Wskazane dane mogą być także wymagane w celu dostarczenia zamówionych produktów oraz usług lub w celu komunikowania się oraz do informowania o lokalizacji, informacji o trasie, przesyłania zdjęć, itp.
Szczególne kategorie danych osobowych. Nie zbieramy Państwa szczególnych danych osobowych w razumienieu art. 9 RODO czyli. np. danych zdrowtnych, czy swiatopoglądowych.

Transakcje z nami. Zbieramy lub prosimy o informacje związane z Państwa zakupem lub korzystaniem z naszych produktów lub usług, a także w związku z innymi Państwa interakcjami z nami. Takie informacje mogą zawierać, na przykład, szczegóły dotyczące: zapytań lub wniosków, produktów i usług (w tym szczegóły dotyczące dostawy), kupna (w tym dokonanej płatności, karty kredytowej, adresu na fakturze, czeków kredytowych oraz innych tego typu informacji), umowy pomiędzy Państwem a EN POWER sp. z o.o., rejestrów dotyczących kontaktów oraz komunikacji, informacji i szczegółów przekazanych nam przez Państwa oraz innych tego typu danych związanych z transakcją. Możemy także, zgodnie z obowiązującym prawem, rejestrować i nagrywać Państwa komunikację nawiązywaną z obsługą klienta lub z innymi podobnymi punktami kontaktowymi.

Dane uzyskane od podmiotów trzecich. Dodatkowo, obok danych otrzymywanych od Państwa, możemy uzyskiwać – zgodnie z obowiązującym prawem – określone dane osobowe od firm udostępniających te dane lub z innych publicznie dostępnych rejestrów. Mogą się w tym zawierać takie dane osobowe, jak informacje kredytowe oraz aktualizacje danych adresowych.

CELE PRZETWARZANIA

EN POWER sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce i/lub dodatkowych informacjach dotyczących prywatności. Należy pamiętać, że jeden lub więcej celów mogą mieć zastosowanie jednocześnie.

Dostarczanie produktów i usług. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu dostarczenia zamówionego produktu lub usługi, spełnienia innych Państwa wniosków związanych m.in. z obsługą klienta, przetwarzania zamówienia lub w innych celach niezbędnych do wykonania lub wprowadzenia w życie umowy pomiędzy Państwem a EN POWER sp. z o.o.. Możemy także przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, w celu identyfikacji oraz w celu zapobiegania i wykrywania oszustw i innych nadużyć.
Rozwój produktów i usług. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu rozwoju naszych produktów i/lub usług. Jednakże w większości przypadków do rozwoju naszych produktów i usług używamy danych zbiorczych i statystycznych, z pominięciem danych bezpośrednio Państwa identyfikujących. Możemy także przetwarzać i korzystać z Państwa danych osobowych w celu personalizacji naszej oferty oraz w celu dostarczania usług lepiej dopasowanych do Państwa potrzeb, na przykład poprzez rekomendacje oraz wyświetlanie zindywidualizowanych treści i reklam. Możemy łączyć dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Państwa z określonych produktów i/lub usług EN POWER sp. z o.o. z innymi danymi osobowymi posiadanymi przez nas, z wyjątkiem danych zebranych w innym celu.

Komunikacja z Państwem oraz marketing. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe do komunikowania się z Państwem, na przykład w celu przesłania informacji związanych z naszymi produktami i/lub usługami, których Państwo używacie lub w celu przeprowadzenia badań zadowolenia konsumentów. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celach marketingowych. Cele marketingowe mogą obejmować wykorzystywanie danych osobowych dla spersonalizowanego marketingu lub w celach badawczych – zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład w celu przeprowadzenia badań rynku oraz informowania Państwa o naszych produktach, usługach lub promocjach, za pośrednictwem naszych lub należących do podmiotów trzecich usług elektronicznych lub innych.

Tworzenie profilu/ personalizacji. Możemy przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu tworzenia profilu/ personalizacji, które następnie zostaną wykorzystane przy zindywidualizowanym, bezpośrednim marketingu oraz w celu ulepszania naszych produktów i usług. Możemy także tworzyć zbiorcze oraz statystyczne informacje na podstawie Państwa danych osobowych. Tworzenie profilu/ personalizacji obejmuje zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych do dokonania oceny, analizowanie lub przewidywanie Państwa osobistych preferencji lub interesów w celu, na przykład, przesyłania Państwu wiadomości marketingowych dotyczących produktów lub usług najlepiej do Państwa dopasowanych.

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim na zasadach określonych poniżej w niniejszej Polityce lub w przypadku obowiązku wynikającego z obowiązującego prawa.

Rezygnacja z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail/ SMS. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail poprzez zastosowanie się do instrukcji zawartych w tych wiadomościach e-mail (zwykle poprzez udostępniony link „unsubscribe/ rezygnacja z subskrypcji”) lub poprzez skontaktowanie się z odpowiednią z EN POWER sp. z o.o.zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomościach e-mail oraz na stronie internetowej odpowiedniej spółki. W przypadku rezygnacji, nadal możemy wysyłać Państwu wiadomości e-mail niezwiązane z marketingiem, takie jak powiadomienia o usługach raz inne informacje, a w przypadku klientów biznesowych, możemy wysyłać informacje dotyczące relacji biznesowych.

Dostawcy usług oraz inne autoryzowane podmioty trzecie. Możemy przekazać Państwa dane osobowe do autoryzowanych podmiotów trzecich, które przetwarzają dane osobowe w imieniu EN POWER sp. z o.o. w celach określonych w niniejszej Polityce, takich jak np. podmioty świadczące usługi techniczne, logistyczne, e-commerce, marketingowe i inne. Takie podmioty nie są upoważnione do wykorzystywania Państwa danych osobowych w celach innych niż te, do których realizacji dane zostały zebrane. Wymagamy także od tych podmiotów, aby działały w zgodzie z obowiązującym prawem oraz niniejszą Polityką, a także by stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Możemy także przekazać Państwa dane osobowe podmiotem w imieniu których EN POWER sp. z o.o. działa i oferuje produkty i usługi.
Inne przypadki ujawnienia. Możemy ujawnić lub w inny sposób przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem w celu ochrony uzasadnionych interesów EN POWER sp z o.o., na przykład w sądowych postępowaniach cywilnych lub karnych.

Fuzje i przejęcia. W przypadku, jeśli zdecydujemy się sprzedać, zakupić, dokonać fuzji lub w inny sposób zreorganizować naszą działalność w poszczególnych krajach, może to wówczas oznaczać, że ujawnimy dane osobowe potencjalnemu lub rzeczywistemu nabywcy i jego doradcom lub otrzymamy dane osobowe od sprzedawcy i jego doradców – w celu realizacji takich transakcji.

JAKOŚĆ I PRZECHOWYWANIE DANYCH

Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności i aktualności posiadanych przez nas danych osobowych oraz dbamy o usuwanie danych osobowych nieaktualnych, w inny sposób nieprawidłowych lub niepotrzebnych.

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do celów, o których mowa lub przez okres wymagany obowiązującym prawem.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

EN POWER sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki bezpieczeństwa (techniczne i organizacyjne) w celu zapobiegania i minimalizowania ryzyka związanego z dostarczaniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Wskazane środki bezpieczeństwa obejmują, w stosownych wypadkach, stosowanie zapory typu firewall oraz bezpiecznych urządzeń serwerowych, szyfrowanie, wdrażanie systemów i procesów opartych na właściwych prawach dostępu, staranny dobór osób zaangażowanych, odpowiednie szkolenia pracowników i współpracowników EN POWER sp. z o.o. odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz inne odpowiednie środki niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym użyciem lub ujawnieniem. W razie potrzeby możemy tworzyć kopie zapasowe oraz stosować inne podobne środki, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Państwa danych osobowych.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji oraz dostępu do Państwa danych osobowych przez nas zebranych. Ponadto, macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia, sprostowania, utajnienia lub usunięcia wszelkich niekompletnych, nieprawdziwych, niepotrzebnych lub nieaktualnych danych osobowych, które Państwa dotyczą i są w naszym posiadaniu. Nie możemy jednak usunąć takich danych osobowych, jeśli są konieczne do wypełnienia wiążących zobowiązań prawnych lub jeśli dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Macie Państwo prawo do żądania i otrzymania, w powszechnie stosowanej oraz maszynowo czytelnej formie, zgormadzonych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą. W przypadku, gdy uważacie Państwo, że zebrane przez nas dane osobowe są nieprawidłowe, nie chcecie Państwo, aby dane zostały usunięte w sytuacji, gdy przetwarzanie danych zostało uznane za niezgodne z prawem lub gdy dane osobowe nie są już potrzebne lub sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu, a występowanie uzasadnionych podstaw do przetwarzania jest przedmiotem ciągłych rozważań, możecie Państwo żądać ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możecie Państwo także w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, przesyłania materiałów promocyjnych, tworzenia profilu lub w celu badania rynku. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, możecie Państwo w każdym czasie ją wycofać.

W przypadku chęci skorzystania z wyżej opisanych praw, możecie Państwo (w sposób właściwy i zgodny z obowiązującym prawem) wykonywać wskazane prawa poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem punktów kontaktowych wskazanych w materiałach reklamowych oraz w niniejszej Polityce. W niektórych sytuacjach, w szczególności, jeżeli życzycie sobie Państwo usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie w dalszym ciągu świadczyć Państwu naszych usług. Zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi do zarządzania profilem w wyżej wymienionych celach, jako że narzędzia te często zapewniają bezpośredni dostęp do danych osobowych i umożliwiają efektywne zarządzanie nimi.

Należy pamiętać, że EN POWER sp. z o.o., aby spełnić Państwa wnioski, o których mowa powyżej, będzie musiało Państwa zidentyfikować i w związku z tym może prosić o dodatkowe informacje. Należy mieć także na uwadze, że obowiązujące prawo może zawierać ograniczenia oraz inne postanowienia, które odnoszą się do Państwa praw opisanych powyżej.

SKARGA DO ORGANU NADZORU

W przypadku, gdy w Państwa ocenie działania EN POWER sp. z o.o. związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych są niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych lub jeżeli EN POWER sp. z o.o. niewystarczająco zapewniło realizację Państwa praw, możecie Państwo złożyć skargę do miejscowego organu nadzoru odpowiedzialnego za kwestie związane z ochroną danych.

ADMINISTRATORZY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE

Administratorami danych, odpowiedzialnymi za przestrzeganie mających zastosowanie przepisów dotyczących ochrony danych, jest:

EN POWER sp. z o.o.
593 Sułków; 32-020 Wieliczka

Możecie Państwo skontaktować się z wyżej wskazanymi administratorami danych w sposób określony na ich stronach internetowych lub pod poniższym adresem:

EN POWER sp. z o.o.
593 Sułków; 32-020 Wieliczka

ZMIANY DO NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

EN POWER sp. z oi.o. zastrzega sobie prawo do okresowego uaktualniania i wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli zmiany obejmują nowe cele przetwarzania, EN POWER sp. z o.o. zawiadomi Państwa wcześniej o takich zmianach oraz, tam gdzie to konieczne, poprosi Państwa o wyrażenie zgody.